Specifics
Japan [2007] - 85m
Genre
Animation
Directed by
Nicolas de Crécy, Atsuko Fukushima, Yoji Fukuyama, Hideki Futamura, Shoji Kawamori, Shinji Kimura, Mahiro Maeda, Koji Morimoto, Kazuto Nakazawa, Tatsuyuki Tanaka, Shin'ichirô Watanabe, Hiro Yamagata, Masaaki Yuasa, Shin'ya Ôhira
More info on
rating
4.5*/5.0*
toplist position
Genius Party poster

Watches

July 24, 2009

4.5*/5.0*

More by the directors