Also known as
Yume Ju-Ya
Specifics
Japan [2006] - 100m
Genre
Mystery, Horror
Directed by
Yoshitaka Amano, Kon Ichikawa, Akio Jissoji, Masaaki Kawahara, Suzuki Matsuo, Miwa Nishikawa, Atsushi Shimizu, Takashi Shimizu, Keisuke Toyoshima, Yudai Yamaguchi, Nobuhiro Yamashita
More info on
rating
4.5*/5.0*
toplist position
Ten Nights of Dreams poster

Watches

July 07, 2008

4.5*/5.0*

More by the directors

Yoshitaka Amano

Kon Ichikawa

Akio Jissoji

Suzuki Matsuo

Miwa Nishikawa

Atsushi Shimizu

Takashi Shimizu

Keisuke Toyoshima

Yudai Yamaguchi

Nobuhiro Yamashita