Also known as
Jiu Pin Zhi Ma Guan: Bai Mian Bao Qing Tian
Specifics
Hong Kong [1994] - 106m
Genre
Comedy
Directed by
Jing Wong
More info on
rating
3.5*/5.0*
Hail the Judge poster

Watches

June 21, 2004

3.5*/5.0*