Also known as
Zhui Ji Ba Yue Shi Wu
Specifics
Hong Kong [2004] - 108m
Genre
Comedy, Sci-fi
Directed by
Joe Ma, Pou-Soi Cheang
More info on
rating
3.0*/5.0*
Hidden Heroes poster

Watches

June 29, 2013

3.0*/5.0*