Also known as
Jiang Shi Jia Zu: Jiang Shi Xian Sheng Xu Ji
Specifics
Hong Kong [1986] - 89m
Genre
Comedy, Horror
Directed by
Ricky Lau
More info on
rating
2.0*/5.0*
Mr. Vampire II poster

Watches

December 04, 2017

2.0*/5.0*