Also known as
Suiyô Puremia: Sekai Saikyô J Horâ SP Nihon no Kowai Yoru
Specifics
Japan [2004] - 92m
Genre
Horror
More info on
rating
3.0*/5.0*
Dark Tales of Japan poster

Watches

July 17, 2010

3.0*/5.0*

More by the directors

Yoshihiro Nakamura

Masayuki Ochiai

Takashi Shimizu

Koji Shiraishi

Norio Tsuruta