Specifics
Japan [2002] - 109m
Genre
Comedy, Drama, Fantasy
Directed by
Daizaburo Hanada, Jôji Iida, Shunji Iwai, Ryuhei Kitamura, Rokuro Mochizuki, Tetsuo Shinohara, Yukihiko Tsutsumi, Isao Yukisada
More info on
rating
3.5*/5.0*
Jam Films poster

Watches

September 16, 2004

3.5*/5.0*

More by the directors

Jôji Iida

Shunji Iwai

Ryuhei Kitamura

Rokuro Mochizuki

Tetsuo Shinohara

Yukihiko Tsutsumi

Isao Yukisada