Also known as
Huang Jia Shi Jie Zhi IV: Zhi Ji Zheng Ren
Specifics
Hong Kong [1989] - 94m
Genre
Action, Crime
Directed by
Woo-ping Yuen
More info on
rating
3.0*/5.0*
In the Line of Duty 4 poster

Watches

February 20, 2010

3.0*/5.0*