Also known as
Jiu er Shen Diao Xia lu Zhi Chi Xin Chang Jian
Specifics
Hong Kong [1992] - 92m
Genre
Comedy, Fantasy, Sci-fi
Directed by
David Lai, Corey Yuen
More info on
rating
3.5*/5.0*
Saviour of the Soul 2 poster

Watches

May 08, 2007

3.5*/5.0*