films seen
3
average score
3.33*
nationality
status
Alive and kicking
more info

Movies


McDull, Prince de la Bun

Mak Dau: Bo Lo Yau Wong Ji
2004 / 73m - Hong Kong
Comedy - Animation
3.5*/5.0*
McDull, Prince de la Bun poster

My Life as McDull

Mak Dau Goo Si
2001 / 75m - Hong Kong
Comedy - Animation
3.5*/5.0*
My Life as McDull poster

A Decade of Love

Sup Fun Chung Ching
2008 / 110m - Hong Kong
Comedy, Drama, Romance - Anthology
3.0*/5.0*
A Decade of Love poster